Nejvyšší soud pokračuje v sérii odborných školení v oblasti unijního práva

Oddělení analytiky a srovnávacího práva Nejvyššího soudu letos pořádá již čtvrté kolo přednášek zaměřených na problematiku aplikace unijního práva českými soudy, která vychází z dlouhodobého mapování vlivu unijního práva na rozhodovací praxi českých soudů. Dvouhodinová přednáška s názvem „Unijní právo v aplikační praxi českých soudů“, se kterou pracovníci Nejvyššího soudu Aleš Pavel, Alžbeta Králová, Libor Havelka a Ivona Večerková navštěvují krajské a vrchní soudy, je zaměřena na analýzu nejčastěji objevujících se aplikačních problémů, a to zejména v oblasti spotřebitelského práva, určování mezinárodní příslušnosti, vybraných problémů rodinného práva s mezinárodním prvkem a dalších vybraných četně aplikovaných předpisů, jako je kupř. nařízení o úpadku.
Přednášková činnost Nejvyššího soudu byla oceněna ze strany mnoha soudů, na kterých již přednášky proběhly (série přednášek byla zahájena koncem dubna v jednacím sále Nejvyšší soudu). Nad rámec přednáškové série pak Oddělení analytiky a srovnávacího práva pravidelně vydává Bulletin, kde informuje o aktualitách z oblasti evropského práva: o nově přijatých unijních právních předpisech, rozsudcích Soudního dvora Evropské unie, Evropského soudu pro lidská práva, rozhodnutích Nejvyššího soudu i dalších zahraničních nejvyšších soudů aplikujících evropské právo. Nejvyšší soud pod vedením předsedy, prof. JUDr. Pavla Šámala Ph.D., tak svou činností systematicky přispívá k vzdělávání v oblasti unijního práva a naplňování unijní spolupráce na poli justice.

Mgr. Bc. Alžběta Králová
poradkyně zahraničního oddělení
17. 5. 2016