Pojistný podvod za fingovanou nehodu na Ukrajině neprošel

Autor: Ing. Petr Knötig | 11/01/2012

Nejvyšší soud v Brně v neveřejném zasedání odmítl dovolání Ing. P. M., CSc. (1945), který byl Krajským soudem v Brně 9. 9. 2011 odsouzen za zvlášť závažný zločin podvodu k trestu odnětí svobody v trvání pěti let se zařazením do věznice s ostrahou. Na základě odvolání Ing. P. M., CSc. pak Vrchní soud v Olomouci rozsudek změnil a uložil trest odnětí svobody v trvání 4 let se zařazením do věznice s ostrahou. Podle § 73 odst. 1, 3 tr. zákoníku dále obviněnému uložil trest zákazu činnosti, a to výkonu funkce statutárního orgánu, člena statutárního orgánu nebo prokuristy obchodních společností a družstev na dobu čtyř let.


Soudy vzaly za prokázané, že obviněný Ing. P. M., CSc., jako jednatel společnosti MINK s. r. o., v úmyslu se obohatit uzavřel dne 7. 3. 1996 pojistnou smlouvu na pojištění motorových vozidel a věcí při přepravě na pojistnou částku 41 mil. Kč, když předmětem pojištění bylo jednorázové pojištění přepravy zboží na trase Brno-Chust (Ukrajina) s a. s. Moravskoslezská kooperativa, družstevní pojišťovna (nyní Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group), přičemž přepravovaným zbožím bylo 909 400 metrů optického vlákna zn. PCS-KP 20, jehož hodnota byla deklarovaná obviněným na částku 40.013.600,- Kč, byť faktická hodnota byla mnohem nižší, a to maximálně 2.182.560,- Kč plus DPH. Za tímto účelem obviněný dne 25. 4. 1996 uzavřel smlouvu o přepravě uvedeného zboží s přepravní firmou a následně dne 15. 5. 1996 v průběhu přepravy na území Ukrajiny v úseku silnice Širokoje - V. Kopaňa, došlo k domluvenému zinscenování dopravní nehody poté, co byl řidič vozidla dvěma muži zastaven, za použití násilí byl vytažen z vozidla značky Avia, SPZ AP 99-93, kterým byl převoz zboží uskutečňován. Vozidlo bylo zapáleno a došlo tak ke shoření celého vozidla i s nákladem. Poté bylo Ing. P. M., CSc. tamější policii oznámeno, že došlo k dopravní nehodě a v důsledku nárazu k zahoření vozidla, na tomto tvrzení obviněný Ing. Pavel M., CSc., setrval i při oznámení pojistné události pojišťovně dne 24. 5. 1996 v Brně, kdy jím bylo vyžadováno pojistné plnění podle sjednané smlouvy ve výši 40.013.600,- Kč, i když obviněný věděl, že k dopravní nehodě skutečně nedošlo a současně, že hodnota přepravovaného zboží byla mnohem nižší, než původně deklarovaná hodnota při uzavření pojistné smlouvy, takže na základě takto uplatněného nároku bylo pojišťovnou vyplaceno pouze 6.497.688,- Kč a ve zbytku pojistné plnění přes trvající požadavek obviněného nebylo doposud vyplaceno, a tímto jednáním obviněný chtěl způsobit škodu a. s. Moravskoslezská kooperativa, družstevní pojišťovna (nyní Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 1, Templová 747) ve výši 40.013.600,- Kč.
Po rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci podal Ing. P. M., CSc. dovolání k Nejvyššímu soudu v Brně, kde mimo jiné uvedl, že soudy porušily jeho právo na obhajobu i princip presumpce neviny. Odvolací soud neprovedl navrhované důkazy s tím, že se jedná o okrajové skutečnosti, přestože tyto důkazy mohly prokázat jinou, pro obviněného příznivější verzi skutkového děje. Soudy přitom považovaly za možný průběh skutkového děje, který se opírá o několikrát změněnou výpověď řidiče vozidla, která je jediným přímým důkazem a která podle názoru obviněného byla „koupena“. “. V této souvislosti poukázal na nález Ústavního soudu sp. zn. III. ÚS 1624/09. Soudy rezignovaly na posouzení hodnověrnosti svědka - řidiče i na posouzení věrohodnosti výpovědi tohoto svědka. Naproti tomu negovaly verzi obviněného, kterou měly připustit jako alespoň možnou, což by jeho vinu vyloučilo.
Nejvyšší soud při projednávání dovolání zjistil, že bylo podáno z jiného důvodu, než připouští trestní řád a proto bylo odmítnuto.
Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.