Rozhodnutí Nejvyššího soudu ve věci návrhu poslance JUDr. V. B. na vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení

Autor: Ing. Petr Knötig | 10/19/2012

Nejvyšší soud v Brně rozhodl o návrhu poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR JUDr. V. B., který byl nepravomocně odsouzen za zločin podplacení, na vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení. Nejvyšší soud v Brně rozhodl, že JUDr. V. B. je vyňat z pravomoci orgánů činných v trestním řízení v té části, kdy 4. 2. 2011 v rámci jednání poslaneckého klubu strany Věci veřejné nabízel poslanců poskytnutí výhodné finanční půjčky či jinou formu pomoci.

Toto rozhodnutí se však netýká té části skutku, kdy 29. 3. 2011 poslancům K. K. poskytl bez písemné smlouvy bezúročnou půjčku 500.000,- Kč a téhož dne i poslanci Mgr. J. Š. bezúročnou půjčku 170.000,- Kč, rovněž bez písemné smlouvy. V této části se věc ponechává k rozhodnutí Městskému soudu v Praze v rámci odvolacího řízení.


Stručné odvodnění:
Obvodní státní zástupce podal na JUDr. V. B. obžalobu za to,
1. že jako poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, čelný představitel politické strany Věcí veřejné (dále VV) a tehdejší ministr dopravy ČR, dne 29. března 2011 přibližně v 16.15 hod. v úmyslu udržet si na úkor svobodné vnitrostranické rozpravy rozhodující vliv v rámci zmíněné politické strany, případně tento vliv dále posílit, předal v restauraci Austria, Štefánikova 18/25, Praha 5 – Smíchov, K. K., poslankyni Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která v té době zastávala funkci předsedkyně poslaneckého klubu VV a zároveň byla členkou vyjednávacího týmu VV v koaliční vládě, úplatek ve výši 500.000,- Kč, a to tak, že do materiálů, které měla jmenovaná připraveny na koaliční jednání tzv. K9, vložil obálku označenou „KK“, v níž byla výše uvedená finanční částka v pětitisícových bankovkách, na což od ní jako předsedkyně poslaneckého klubu VV mimo jiné požadoval, aby navzdory svému přesvědčení a dosavadním postojům vedla zmíněný poslanecký klub v loajalitě vůči jeho osobě jako neformálnímu lídrovi VV a v naznačené spojitosti, aby vůči němu taktéž přestala kriticky vystupovat, přičemž K. K. obálku s finanční hotovostí převzala, nicméně v bezprostřední návaznosti učinila kroky k zadokumentování uvedeného jednání obviněného JUDr. V. B.,
2. obviněný JUDr. Bárta dne 29. března 2011 přibližně v době od 19.30 hod. do 19.45 hod. jako poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a čelný představitel VV a tehdejší ministr dopravy ČR, ve svém bytě na adrese Kosárkovo nábřeží 127/1, Praha 1, v úmyslu dále posílit svůj vliv v rámci VV prostřednictvím eliminace nesouhlasných postojů vůči jeho snaze o přijetí jím preferované osoby mezi významné funkcionáře VV předal obviněnému Mgr. J. Š. poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v té době i výkonnému místopředsedovi politické strany VV a zároveň členovi Rady VV za Plzeňský kraj, úplatek ve výši 170.000,- Kč, a to tak, že mu předal obálku označenou písmeny „JŠ“ s pětitisícovými bankovkami za to, že bude usilovat o zrušení klubu VV v Plzni a založení nového klubu VV v Plzni, či vytvoření dalšího klubu VV v Plzni, a dále, že bude usilovat o začlenění bývalého primátora Plzně, někdejšího člena ODS, do struktury VV, přičemž obviněný Mgr. J. Š. uvedené finanční prostředky přijal s vědomím, že se jedná o úplatek, neboť do bytu obviněného JUDr. Bárty se dostavil z důvodu, aby si tento úplatek za to, že splní jeho pokyny, převzal, a tyto finanční prostředky následně částečně použil pro svou potřebu, kdy k oznámení tohoto protiprávního jednání nepřistoupil bezprostředně po přijetí předmětného úplatku, ale až v návaznosti na poznatky o hrozbě medializace předmětného jednání.

Obvodní soud pro Prahu 5 pak JUDr. V. B. nepravomocně uznal vinným zločinem podplacení podle § 332 odst. 1, 2 písm. b) tr. zákoníku a podle § 332 odst. 2 tr. zákoníku mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu v trvání třiceti měsíců. Podle § 70 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku mu byl dále uložen trest propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty, a to částky 665.000,- Kč.
Proti tomuto rozsudku podal obviněný odvolání k Městskému soudu v Praze. Následně podal k Nejvyššímu soudu v Brně návrh na vynětí z pravomoci orgánů činných v trestním řízení s odůvodněním, že se na něj vztahuje imunita pod Ústavy, neboť nabídka poslancům 4. 2. 2011 zazněla na půdě poslaneckého klubu a tedy se na něj vztahuje imunita poslance.

Nejvyšší soud při projednávání návrhu zjistil, že obvodní soud v rámci rozhodnutí zařadil do rozsudku i část, která nebyla součástí obžaloby, kdy poslanec JUDr. V. B. dne 4. 2. 2011 v rámci jednání poslaneckého klubu Věci veřejné nabízel poslanců poskytnutí výhodné finanční půjčky či jinou formu pomoci. Právě tuto část Nejvyšší soud vyjmul z pravomoci orgánů činných v trestním řízení, protože podle čl. 27 odst. 2 Ústavy se na jednání poslance v rámci orgánů Poslanecké sněmovny vztahuje ochrana.
Další část skutku, která se již neodehrála na půdě poslaneckého klubu, ale ve veřejných prostorách, pak zůstává nedotčena pro projednání Městskému soudu v Praze v rámci podaného odvolání a tato část se nevyjímá z pravomoci orgánů činných v trestním řízení.
Bude tak na Městském soudu v Praze, aby posoudil zbylou část jednání obviněného. Dospěje-li k tomu, že tato zbylá část sama o sobě naplňuje skutkovou podstatu trestného činu podplacení, vypustí z popisu skutkových okolností tu část jednání, pro kterou je trestní stíhání obviněného nepřípustné a rozhodne ve věci. (Jde o případ obdobný tomu, kdy soud projednává trestný čin, který měl být spáchán dvěma alternativními jednáními, např. trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy, u něhož měl pachatel drogy vyrábět a následně je prodávat, ale výroba se neprokáže.)