Stanovisko OOK - rozhodčí řízení

Datum: 11/15/2013

Občanskoprávní a obchodní kolegium projednalo na svém zasedání dne 13. 11. 2013 pro potřeby sjednocení judikatury soudů usnesení velkého senátu ze dne 10. 7. 2013, sp. zn. 31 Cdo 958/2012, zabývající se problematikou vykonatelnosti rozhodčích nálezů, které byly vydány na základě odkazu rozhodčí smlouvy na „rozhodčí řády“ vydané právnickými osobami, které nejsou stálými rozhodčími soudy zřízenými na základě zákona.

Vydání uvedeného usnesení velkého senátu již vyvolalo značnou mediální pozornost, v jejímž rámci byla kladena otázka, zda soudy budou povinny přezkoumávat možnost pokračování v již nařízených výkonech rozhodnutí a v exekucích.


Kolegium se při svém rozhodnutí, že uvedené usnesení má sjednotit nejednou soudní praxi jeho uveřejněním ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, shodlo na zpřesnění právního závěru, dle nějž byl-li rozhodčí nález vydán rozhodcem určeným odkazem na „rozhodčí řád“ právnické osoby, která není rozhodčím soudem podle zákona, je takový rozhodčí nález nevykonatelný. Otázku, zda obstojí rozhodčí nález vydaný rozhodcem určeným právnickou osobou, která není rozhodčím soudem podle zákona, tak sjednocovací právní věta (zatím) neřeší (a řešit nemohla, neboť to nebylo předmětem rozhodování v dané věci). Ze závěru kolegia pak také vyplývá, že byla-li již exekuce v takovém případě (určení rozhodce prostřednictvím „rozhodčího řádu“) přesto nařízena a zjistí-li soud dodatečně, že se tak stalo, je třeba exekuci zastavit. Dodává se, že předpokladem zastavení exekuce je, že se o okolnosti sjednání takové rozhodčí doložky soud vůbec dozví. K tomu obvykle dojde až k návrhu povinného na zastavení exekuce.