Stanovisko předsedkyně Nejvyššího soudu

Autor: Petr Knötig

Jako předsedkyně Nejvyššího soudu považuji za nezbytné  důrazně odmítnout jako porušující princip dělby moci a oslabující nezávislost moci soudní návrh změny zákona o soudech a soudcích (sněmovní tisk 889/2), který nahrazuje dosavadní § 70 uvedeného zákona novou úpravou, která do budoucna při jmenování místopředsedy Nejvyššího soudu nepočítá se souhlasem předsedy Nejvyššího soudu a otevírá prostor pro jmenování místopředsedou Nejvyššího soudu  soudce kteréhokoliv soudu. Nerespektuje tak nález Ústavního soudu Pl.ÚS 87/06 ze dne 12. 9. 2007 který interpretoval článek 62f Ústavy  tak, že jmenovat funkcionáře Nejvyššího soudu je možné  pouze z řad soudců tohoto soudu a současně dovodil nezbytnost souhlasu předsedy Nejvyššího soudu. Neústavnost navrhované změny rovněž spatřuji i v ničím neoddůvodněné rozdílnosti ve srovnání s právní úpravou týkající se Nejvyššího správního soudu, podle které jsou jeho funkcionáři jmenováni z řad soudců tohoto soudu.

 


Navíc navrhovaná změna, ač se týká třetího pilíře moci ve státě, je  přijímána procedurou označovanou Ústavním soudem jako protiústavní, totiž v podobě přílepku, a to k zákonu o obecně prospěšných společnostech.
 
JUDr. Iva Brožová
předsedkyně  NS