Valné shromáždění a výroční konference Institutu evropského práva v Rize

Institut evropského práva (ELI) jako nezávislá organizace, jejímž cílem je zlepšování kvality práva, pořádá každoroční setkání spojené se zasedáním Valného shromáždění a Rady. Zároveň se koná i konference, jejímž cílem je představit práci ELI, jeho výzkum, diskutovat o aktuálních otázkách evropského práva a poskytnout prostor pro osobní setkání členů, pozorovatelů a dalších, kteří mají o evropské právo zájem.

Nejvyšší soud se jako pozorovatelská instituce pravidelně těchto setkání účastní, protože zmiňovaná konference představuje prostor pro diskusi a obeznámení se s právě řešenými nejdůležitějšími otázkami evropského práva. Letošní výroční konferenci v Rize ve dnech 5. až 7. září dominovala otázka práva IT technologií a dat. V bohatém programu, který zahrnoval široké spektrum témat z různých oblastí práva, se následující přednášky věnovaly zejména:Principům datové ekonomiky – Toto téma se ukazuje jako jedno z nejproblematičtějších, jelikož data se stávají aktivem, které je možné vyměňovat nebo prodávat, a stala se i klíčovým prvkem pro různé transakce po celém světě. Problém je podle diskutujících především v tom, že data jako taková není dost dobře možné podřadit pod služby, zboží ani práva. Zároveň již existuje nejistota ve vztahu k tomu, jaká práva jednotlivé strany „vlastní“ a jak s nimi mohou obchodovat.

Společným ústavním tradicím v Evropě - Pojem ústavní tradice společné členským státům Evropské unie používá článek 6 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii. Uvedený pojem je dále rozvíjen Evropským soudem pro lidská práva, jakož i Soudním dvorem Evropské unie. Podle názorů zúčastněných řečníků je tyto společné tradice nutno hledat ve vnitrostátních právních řádech a je potřeba rozvíjet i právní komparatistiku. Podle soudce slovinského správního soudu Boštjana Zalara se i v judikatuře Evropského soudu pro lidská práva nachází metoda právní komparatistiky, kdy se porovnávají nejen právní řády členských států Rady Evropy, ale i třetích států, jako například Kanady. Předsedkyně lotyšského Ústavního soudu Ineta Ziemele se zabývala také ústavní identitou a vnitrostátními ústavními tradicemi, přičemž ústavní tradice jednotlivých členských států nejsou podle ní od sebe příliš vzdáleny. Ústavní tradice jednotlivých členských států Evropské unie by podle Inety Ziemele měly zůstat hnací silou pro budování evropského právního prostoru.

Fiduciární přístup k digitálnímu majetku - Uvedené téma je v rámci ELI považováno za jeden z budoucích projektů. Týká se převodu majetku a informací v případě smrti anebo nezpůsobilosti v digitální éře. Otázky, které se v tomto ohledu nabízí, jsou definice povahy digitálního majetku, možnosti zabavení digitálního majetku a potřeba chránit spotřebitele a konkrétně vlastníky digitálního majetku v případech smrti nebo postižení.

Principy odpovědnosti v digitálním prostředí - Téma odpovědnosti v digitálním prostředí je problematické z důvodu, že umístění dat již není v určité „fyzické“ jurisdikci, nýbrž v „cloudech“, které se mohou rychle měnit.

Technologie „Blockchain“ a „Smart Contracts“ - Technologie Blockchain mají velký potenciál pro změnu transakcí soukromého práva. Tyto technologie jsou již používány pro výrobu digitální měny (bitcoin) a jelikož je možné předpokládat, že použití těchto technologií bude mít vzrůstající tendenci, tato oblast se stala jedním z projektů ELI.

Další témata výroční konference ELI zahrnovala otázky týkající se například daňových pobídek pro výzkum a vývoj nebo posilování evropských rodin.

Klíčové projevy přednesly Harriet Lansing, bývalá předsedkyně Komise pro jednotné právo, a Pauliine Koskelo, finská soudkyně Evropského soudu pro lidská práva. Obě hlavní řečnice upozornily na negativní trendy v Evropě i ve světě, a to zejména s ohledem na respektování principů právního státu, demokracie a lidských práv. Na druhé straně vyzvedly právě roli Institutu evropského práva, který má podle nich v tomto ohledu stále větší význam, aby poskytoval prostor pro zlepšování kvality práva a poskytování prostoru pro vzájemnou diskusi.

Kromě akademického programu poskytla konference rovněž společenský program. Účastníci měli příležitost navštívit Národní muzeum umění a Národní knihovnu. Součástí programu byl i kulinářský zážitek ve středověké restauraci s tradiční lotyšskou kuchyní.


Mgr. Ladislav Kováč, LL.M.
poradce v otázkách evropského práva
13. 9. 2018