Zahraniční oddělení NS na jednání v Haagu

Datum: 10/22/2014

Ve dnech 9. – 10. října 2014 se zástupci zahraničního oddělení Nevyššího soudu – Aleš Pavel, Katarína Šipulová, Libor Havelka a Alžbeta Kondelová – zúčastnili prvního setkání pilotní mezinárodní skupiny pro právní komparatistiku, která vznikla v rámci Sítě předsedů nejvyšších soudů členských států Evropské unie. Úvodní setkání se uskutečnilo v Haagu pod záštitou Nejvyššího soudu Nizozemska a kromě zástupců České republiky se ho zúčastnili zástupci nejvyšších soudů Francie, Německa, Nizozemí a Finska. Cílem setkání bylo představení členů skupiny, určení způsobu komunikace a výměny informací v rámci skupiny a diskuze nad otázkami, týkajícími se aplikace práva Evropské unie v jednotlivých právních řádech. Tématem jednání byly konkrétněji otázky vykonatelnosti rozhodčích nálezů vydaných na základě rozhodčích řízení ve spotřebitelských věcech, temporální účinky směrnice před uplynutím transpoziční lhůty a zásada ne bis in idem ve vnitrostátním právu. Pilotní skupina, zaměřená na posílení výměny zkušeností se zahraničními právními instituty, implementací práva Evropské unie, judikatury Soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva, bude nadále spolupracovat prostřednictvím emailové komunikace, doplněné o periodické schůzky. Společná platforma tak bude podporovat kvalitní odbornou, komparativní a rešeršní činnost využitelnou národními soudy.


Mgr. Alžbeta Kondelová