Zkreslení obsahu rozsudku Nejvyššího soudu

Vzhledem k tomu, že v některých médiích došlo ke zkreslení obsahu rozsudku Nejvyššího soudu ve sporu Farmy Bolka Polívky – žalobce proti společnosti Valašské království spol. s.r.o., jako žalované, považuje Nejvyšší soud za potřebné uvést, že důvodem zrušení rozsudků nižších soudů a vrácení věci k novému projednání byl jejich nesprávný právní názor, podle kterého účastníci sporu nebyli v soutěžním (konkurenčním) vztahu. Nejvyšší soud se naopak ztotožnil s názorem soudů nižších stupňů, podle kterého samotné označení „Valašské královstvje“ nezasahuje do autorského práva žalobce. Plné znění rozhodnutí je veřejnosti k dispozici na webových stránkách Nejvyššího soudu pod sp. zn  23 Cdo 1345/2009.