0bnova řízení, nemajetková újma, odpovědnost státu, délka řízení; § 13 a § 31a zák. č. 82/1998 Sb.

25. 7. 2017
Při posouzení přiměřenosti délky řízení se nepřihlíží k délce řízení o povolení obnovy.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 6. 2016, sp. zn. 30 Cdo 2780/2015, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.2780.2015.1)

Anotace:
Žalobkyně se domáhala finančního zadostiučinění za nemajetkovou újmu způsobenou nepřiměřenou délkou řízení. Nejvyšší soud se v daném případě musel zabývat dosud neřešenou otázkou, a to zda má být do celkové délky řízení započtena rovněž délka řízení o povolení obnovy řízení.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 2. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 112/2017)