Okamžité zrušení pracovního poměru; řízení o určení neplatnosti rozvázání pracovního poměru; kvalifikovaná výzva; rozsudek pro uznání, § 114b odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., § 153a odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb.

3. 1. 2018
Insolvenčnímu správci nepřísluší (vedle odměny určené ustanovením § 2 vyhlášky č. 313/2007 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2013) odměna za "inkaso" pohledávek dlužníka, jimiž byly zajištěny pohledávky věřitelů dlužníka, realizované v období od právní moci rozhodnutí o povolení reorganizace do přeměny reorganizace v konkurs.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2017, sen. zn. 29 NSCR 9/2016, ECLI:CZ:NS:2017:29.NSCR.9.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v předkládaném usnesení zabýval otázkou určení výše odměny insolvenčního správce v případě přeměny reorganizace v konkurs, která v rozhodovací praxi dovolacího soudu nebyla dosud beze zbytku vyřešena.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 18. 10. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 80/2018)