Akciová společnost; jmenování chybějících členů; dozorčí rada; představenstvo; svolání valné hromady, § 194 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., § 200 odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb., § 181 zák. č. 513/1991 Sb.

28. 11. 2016

Akcionář, který může postupem podle § 181 obch. zák. dosáhnout svolání valné hromady, zpravidla nemá právní zájem na jmenování chybějících členů dozorčí rady soudem podle § 194 odst. 2 a § 200 odst. 3 obch. zák.(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. 29 Cdo 4235/2013, ECLI:CZ:NS:2015:29.CDO.4235.2013.1)

Anotace:
Stěžejní otázkou projednávané věci byla existence právního zájmu akcionáře na jmenování chybějících členů představenstva nebo dozorčí rady soudem, a to za situace, kdy mezi společníky došlo k zásadním rozporů, avšak akcionář by ještě mohl za účelem jmenování chybějících členů orgánu společnosti využít postupu podle § 181 obch. zák.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 6. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 10/2017)