Bytové družstvo; vypořádací podíl; hodnota vypořádacího podílu; tržní cena, § 23 zák. č. 72/1994 Sb., § 24 zák. č. 72/1994 Sb., § 1188 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 3 zák. č. 311/2013 Sb., § 239 odst. 4 písm. i) zák. č. 513/1991 Sb., § 61 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb.

26. 3. 2019

Při určení výše vypořádacího podílu bytové družstvo zásadně musí přihlédnout k obvyklé (tržní) hodnotě členského podílu bývalého člena družstva tak, aby mezi touto hodnotou a výší vypořádacího podílu nebyly neodůvodněné rozdíly.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2018, sp. zn. 27 Cdo 5168/2017, ECLI:CZ:NS:2018:27.CDO.5168.2017.1)
Anotace
Žalobce se jako věřitel povinného na žalovaném bytovém družstvu domáhal poddlužnickou žalobou, jako dlužníku povinného, zaplacení částky 1 800 000 Kč s příslušenstvím, která představovala pohledávku povinného, která mu měla vzniknout jako právo na výplatu (zbylé části) vypořádacího podílu poté, kdy v důsledku exekuce postihující jeho členská práva a povinnosti zanikla jeho účast v bytovém družstvu. Odvolací soud se zcela ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že pro stanovení výše vypořádacího podílu je v projednávané věci rozhodující úprava stanov, i s tím, že nedefinují-li stanovy pojem „členský podíl“, je třeba vyjít z úpravy § 61 odst. 1 obch. zák. Přitakal také názoru, podle něhož má ocenění míry účasti povinného na čistém obchodním majetku bytového družstva vycházet z účetních hodnot, a že vyplatilo-li bytové družstvo žalobci (resp. soudnímu exekutorovi) 76 860,59 Kč, vydalo ze svého majetku víc, než kolik činila hodnota vypořádacího podílu a nemohlo tak z jeho strany dojít k bezdůvodnému obohacení.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce dovolání. Nejvyšší soud se tak ve svém rozhodnutí musel vypořádat s otázkou, zda má být při výpočtu vypořádacího podílu bývalého člena bytového družstva, s jehož členským podílem bylo spojeno právo nájmu družstevního bytu, zohledněna skutečná (tržní) hodnota jeho někdejšího členského podílu, či hodnota účetní.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. 12. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 67/2019)