Cena díla; obligatorní náležitosti smlouvy, § 631 zák. č. 40/1964 Sb., § 634 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb.

11. 6. 2018

V období od 1. 1. 1992 do 31. 12. 2013 se zřetelem ke znění § 634 odst. 1 obč. zák. nebylo ujednání o výši ceny díla obligatorní náležitostí smlouvy o dílo. I bez takové dohody smlouva vznikla, bylo-li dosaženo dohody o předmětu smlouvy a o tom, že za provedení díla objednatel poskytne zhotoviteli odměnu (úplatu), aniž by musela být určena konkrétní částka.(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 5. 2017, sp. zn. 31 Cdo 1717/2015, ECLI:CZ:NS:2017:31.CDO.1717.2015.1)

Anotace:
Velkému senátu Nejvyššího soudu byla k řešení předložena otázka ujednání o výši ceny díla jako podstatné náležitosti smlouvy o opravě a úpravě věci podle obč. zák. ve znění účinném od 1. 1. 1992 do 31. 12. 2013, neboť tříčlenný senát měl za to, že by mělo dojít ke změně ustálené rozhodovací praxe a názoru vyjádřeného např. v rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 15. 4. 2008, sp. zn. 30 Cdo 1206/2007, který ve svém odůvodnění odkazoval na R 25/1972, R 33/1969, R 2/1978, R 12/1989, a rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2000, sp. zn. 25 Cdo 473/1999.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 17. 1. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 117/2018)