Cestovní smlouva; ubytování; odpovědnost za škodu; vnesené věci; cestovní kancelář, § 852i odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 852j odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb., § 433 odst. 1 zák č. 40/1964 Sb.

27. 3. 2017

Cestovní kancelář, která v rámci zájezdu poskytla ubytovací služby prostřednictvím subdodavatele, odpovídá svému zákazníku za škodu způsobenou na věcech vnesených do hotelového pokoje v době konání zájezdu podle § 433 odst. 1 obč. zák.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2016, sp. zn. 25 Cdo 3283/2014, část občanskoprávní a obchodní, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.3283.2014.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozsudku zabýval otázkou, zda a podle jakých ustanovení cestovní kancelář, byť sama není ubytovatelem, odpovídá za škodu na věcech, které byly ubytovanými osobami, nebo pro ně vneseny do ubytovacích prostor. Pro řešení uvedené otázky bylo významné zjištění, zda ze sjednané cestovní smlouvy vyplývala povinnost cestovní kanceláře zajistit ubytování, či nikoli.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 9. 11. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 85/2017)