Dědictví; uvolněný dědický podíl; přirůstání, § 1504 zák. č. 89/2012 Sb., § 1505 zák. č. 89/2012 Sb., § 1500 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 1494 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb.

19. 2. 2018

V incidenčním sporu o pravost, výši nebo pořadí pohledávky zdravotní pojišťovny vzniklé z titulu neuhrazeného pojistného na veřejné zdravotní pojištění, není zdravotní pojišťovna osvobozena od soudního poplatku podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 549/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 3. 2017, sp. zn. 21 Cdo 1843/2016, ECLI:CZ:NS:2017:21.CDO.1843.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou přirůstání uvolněného dědického podílu. K dědictví nemovitosti byli povoláni určití dědicové formou závěti, přičemž někteří z nich zemřeli před samotnou zůstavitelkou. Pro rozhodnutí dovolacího soudu tak bylo podstatným, zda jsou k dědictví uvolněného podílu (konkrétní věci) povolání zbylí dědicové závětní, do jejichž majetkové sféry měla věc smrtí zůstavitelky připadnout, či dědicové dle zákonné dědické posloupnosti.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 12. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 106/2018)