Délka řízení; povolení k trvalému pobytu, § 13 zák. č. 82/1998 Sb., § 31a zák. č. 82/1998 Sb.

31. 10. 2017

Na řízení o udělení povolení k trvalému pobytu se nevztahuje čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 11. 2016, sp. zn. 30 Cdo 2928/2016, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.2928.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval dovolatelem vymezenou otázkou, zda lze na řízení o udělení povolení k trvalému pobytu aplikovat čl. 6 odst. 1 Úmluvy, a zda tedy jsou na posouzení přiměřenosti délky tohoto správního řízení aplikovatelné závěry uvedené ve stanovisku Nejvyššího soudu ze dne 13. 4. 2011, sp. zn. Cpjn 206/2010.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 14. 6. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 42/2018)