Dobývací prostor; hornická činnost; těžba; nerosty; cizí pozemek; povolení; smlouva, § 20 odst. 1 zák. č. 44/1988 Sb., § 27 odst. 1 zák. č. 44/1988 Sb.

19. 2. 2018

Osoba, které byl stanoven dobývací prostor (§ 27 odst. 1 horního zákona), nemůže těžit nerosty na cizím pozemku, jestliže jí nesvědčí i soukromoprávní titul, umožňující užívání tohoto pozemku k hornické činnosti.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2017, sp. zn. 22 Cdo 308/2017, ECLI:CZ:NS:2017:22.CDO.308.2017.1)

Anotace:
Sledovaný rozsudek Nejvyššího soudu se vyjadřuje k otázce, zda samotné stanovení dobývacího prostoru mající povahu veřejnoprávního povolení postačuje oprávněnému k užívání cizího pozemku k těžbě nerostů, anebo zda je potřeba za tímto účelem též sjednat i soukromoprávní smlouvu s vlastníkem dotčeného cizího pozemku.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 12. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 100/2018)