Exekuce; srážky ze mzdy; přikázání pohledávky; nepravá retroaktivita, § 262a zák. č. 99/1963 Sb., § 42 odst. 4 zák. č. 120/2001 Sb., čl. II., IV. a VI. zák. č. 139/2015 Sb.

10. 1. 2018
Exekuci srážkami ze mzdy manžela povinného a přikázáním jiné pohledávky manžela povinného, prováděnou na základě exekučních příkazů vydaných soudním exekutorem podle § 262a odst. 2 o. s.  ř. ve znění účinném od 1. 1. 2014 do 30. 6. 2015, nelze od 1. 7. 2015 nadále provádět.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 2. 2017, sp. zn. 20 Cdo 1874/2016, ECLI:CZ:NS:2017:20.CDO.1874.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v tomto rozhodnutí zabýval otázkou, zda lze nadále vést exekuci srážkami ze mzdy manžela povinného, přikázáním jiné pohledávky manžela povinného s ohledem na čl. IV bod 1 zákona č. 139/2015 Sb., který nabyl účinnosti 1. 7. 2015, byly-li exekuční příkazy vydány a exekuce prováděna již před tímto datem.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. 11. 2017, publikováno ve sbírce pod č 69/2018)