Exekuční řízení; prokázání splnění vzájemné povinnosti, § 43 odst. 2 zák. č. 120/2001 Sb.

24. 4. 2020

Listinou uvedenou v § 43 odst. 2 exekučního řádu nemusí být vždy listina podepsaná povinným. Má-li být vzájemná povinnost oprávněného plněna vůči třetí osobě, může naplnění podmínky uvedené v citovaném ustanovení stvrdit i tato třetí osoba.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 5. 11. 2019, sp. zn. 20 Cdo 3028/2019, ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.3028.2019.1)

Anotace
Odvolací soud svým rozhodnutím potvrdil usnesení soudního exekutora, přičemž se ztotožnil se závěry k nimž ve svém usnesení dospěl soudní exekutor. Uvedl, že splnění vzájemné povinnosti oprávněného nelze prokazovat notářským zápisem osvědčujícím prohlášení samotného oprávněného, že svou vzájemnou povinnost splnil, nýbrž toto prohlášení musí formou notářského zápisu (příp. alespoň soukromou listinou obsahující jeho ověřený podpis) učinit povinný. V dané věci oprávněnou předložené listiny nejsou listinami dle ustanovení § 567 o. z., ale jde o listiny soukromé s úředně ověřeným podpisem, přičemž nejde o listiny dlužníka a listiny prokazující splnění povinnosti oprávněné, a to konkrétně dle uzavřené smlouvy o úvěru (ve smlouvě o úvěru se uvádí, že dlužník souhlasí, aby finanční prostředky byly věřitelem vyplaceny na bankovní účet společnosti A. D. a to za účelem zajištění splnění účelu úvěru). Předložené listinné důkazy vytváří pouze nepřímé důkazy o splnění povinnosti ze strany oprávněné, z nichž by potencionálně bylo možno tvrzení o poskytnutí úvěru dovodit, avšak až po provedeném dokazování. Před nařízením exekuce se ovšem dokazování neprovádí. Vzhledem k tomu odvolací soud napadené usnesení jako věcně správně potvrdil.

Nejvyšší soud se na základě podaného dovolání musel vypořádat s otázkou, zda listinu vydanou nebo ověřenou státním orgánem nebo notářem, z níž je patrné, že se splnila podmínka, že oprávněný splnil svou vzájemnou povinnost, popřípadě je připraven ji splnit, může stvrdit nejen povinný, ale i osoba odlišná od povinného i oprávněného, vůči níž bylo na základě předchozí dohody mezi oprávněným a povinným uskutečněno právní jednání, které mělo za následek splnění podmínky nebo vzájemné povinnosti, které jsou předpokladem pro vykonatelnost exekučního titulu.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 3. 2020, uveřejněno ve sbírce pod č. 44/2020) .