Exekuční titul; omluva, § 351 zák. č. 99/1963 Sb., § 268 odst. 1 písm. g) zák. č. 99/1963 Sb.

22. 8. 2019

Ukládá-li exekuční titul bez bližší specifikace zveřejnit omluvu na určité internetové stránce, lze tuto povinnost splnit pouze zveřejněním omluvy na této internetové stránce (jakožto jednotlivé webové stránce, která se zobrazí v okně internetového prohlížeče po zadání její adresy do adresního řádku).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2019, sp. zn. 20 Cdo 4449/2018, ECLI:CZ:NS:2019:20.CDO.4449.2018.1)

Anotace
Okresní soud zamítl návrh povinné na zastavení exekuce, když dospěl k závěru, že text omluvy byl zveřejněn ve znění a po dobu podle exekučního titulu, avšak nikoliv na internetové stránce jím stanovené, neboť se nacházel pod odkazem označeným jako „Sdělení“ s doprovodným textem „Stanoviska, sdělení a informace společnosti“, a to až za jiným cca třístránkovým textem. Povinná tak dle soudu prvního stupně svou povinnost podle exekučního titulu nesplnila, neboť na stanovené internetové stránce omluva zveřejněna nebyla, ani zde nebyl odkaz směřující přímo k textu omluvy, a omluvu tak mohl nalézt pouze ten, kdo ji cíleně na stránkách povinné hledal.

Odvolací soud ve svém rozhodnutí uvedl, že hovoří-li se o internetových stránkách (web site), potom se tím mají na mysli všechny internetové stránky prezentované pod uvedenou doménou, je-li však v exekučním titulu uvedeno, že omluva má být zveřejněna na webové stránce (web page), pak se tím rozumí konkrétní jednotlivá stránka, která se v internetovém prohlížeči zobrazí, je-li do adresního řádku zadán právě konkrétní text.

Nejvyšší soud se tak musel ve svém rozhodnutí vypořádat s otázkou, zda v případě, kdy exekuční titul ukládá určitý text zveřejnit na webové stránce, je bez další identifikace takovou stránkou výlučně úvodní či hlavní stránka webových stránek povinného.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. 6. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 109/2019)