Incidenční spor; jistota; lhůta, § 57 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., § 202 odst. 3 zák. č. 182/2006 Sb., § 2 odst. 3 zák. č. 280/2009 Sb., § 160 odst. 1 zák. č. 280/2009 Sb.

13. 3. 2020

Lhůta ke složení jistoty na náklady řízení incidenčního sporu určená ustanovením § 202 odst. 3 insolvenčního zákona je při platbě jistoty prováděné na základě bezhotovostního příkazu k úhradě prostřednictvím banky (poskytovatele platebních služeb) zachována, jen je-li stanovená částka (jistota) nejpozději posledního dne lhůty připsána na účet příslušného insolvenčního soudu.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2019, sen. zn. 29 ICdo 141/2018, ECLI:CZ:NS:2019:29.ICDO.141.2018.1)

Anotace:
Soud prvního stupně svým usnesením odmítl žalobu, kterou se žalobce domáhal určení, že pohledávky uplatněné žalovaným v insolvenčním řízení za dlužníkem nejsou po právu a rozhodl, že po právní moci usnesení se žalobci vrací složená jistota na náklady řízení ve výši 10 000 Kč. Své rozhodnutí insolvenční soud odůvodnil tím, že v souladu s ustanovením § 202 odst. 3 insolvenčního zákona byl žalobce povinen složit jistotu na náklady incidenčního řízení ve výši 10 000 Kč do 15 dnů po skončení přezkumného jednání o popřené pohledávce, tedy do 28. února 2018. Žalobce složil jistotu opožděně dne 1. března 2018, aniž v téže lhůtě doložil, že povinnost složit jistotu nemá, nebo požádal o prominutí zmeškání lhůty.

Odvolací soud uzavřel, že odvolání není důvodné, ztotožnil se závěrem insolvenčního soudu, že bylo na místě žalobu odmítnout v důsledku pozdní úhrady jistoty žalobcem. Dovodil, že aplikace ustanovení § 57 odst. 3 o. s. ř. ve vztahu ke složení jistoty podle § 202 odst. 3 insolvenčního zákona je vyloučena, když příkaz bance k provedení bezhotovostní platby nelze považovat za podání ve smyslu § 57 odst. 3 o. s. ř.

Nejvyšší soud se tak na základě podaného dovolání musel ve svém rozhodnutí vypořádat s otázkou, kdy je splněna povinnost složit jistotu dle ustanovení § 202 odst. 3 insolvenčního zákona, jde-li o platbu uskutečněnou (prostřednictvím banky) bezhotovostním převodem.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 12. 2019, uveřejněno ve sbírce pod č. 28/2020) .