Insolvenční řízení; pohledávka za majetkovou podstatou; insolvenční správce; společenství vlastníků jednotek; náklady spojené se správou nemovitosti, § 230 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., § 168 odst. 2 písm. b) zák. č. 182/2006 Sb., § 1194 zák. č. 89/2012 Sb., § 1180 zák. č. 89/2012 Sb., § 1181 zák. č. 89/2012 Sb., § 9a zák. č. 72/1994 Sb., § 15 zák. č. 72/1994 Sb.

5. 12. 2019

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2018, sen. zn. 29 ICdo 97/2016, ECLI:CZ:NS:2018:29.ICDO.97.2016.1)

Nejsou-li v době po prohlášení konkursu na majetek vlastníka bytové jednotky řádně hrazeny náklady spojené s její správou, je společenství vlastníků jednotek oprávněno uplatňovat takto vzniklou pohledávku vůči insolvenčnímu správci dlužníka jako osobě s dispozičním oprávněním. Jde o pohledávku za majetkovou podstatou podle § 168 odst. 2 písm. b/ insolvenčního zákona bez ohledu na to, zda a kdo bytovou jednotku užívá.

Anotace
Insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka, insolvenčním správcem ustanovil žalovaného a následně na majetek dlužníka prohlásil konkurs. Do soupisu majetkové podstaty dlužníka byla zahrnuta mimo jiné bytová jednotka včetně podílu na pozemcích a společných částech domu. Společenství vlastníků jednotek u žalovaného podle § 203 zákona č. 182/2006 Sb. uplatnil pohledávku za majetkovou podstatou související s vlastnictvím bytové jednotky a členstvím vlastníka bytové jednotky ve společenství vlastníků jednotek, konkrétně o zálohy do fondu oprav a příspěvky na poskytování služeb, vzniklou za dobu po rozhodnutí o úpadku, jež měl dlužník dle listu vlastníka hradit ve formě záloh a příspěvků.

Odvolací soud shodně s insolvenčním soudem uzavřel, že pohledávky vzniklé společenství vlastníků jednotek představované předepsanými zálohami na služby, platbami do fondu oprav a příspěvky na správu domu, k jejichž úhradě je vlastník bytu (v poměrech insolvenčního řízení osoba s dispozičním oprávněním) povinen podle výše označených ustanovení zákona o vlastnictví bytů a občanského zákoníku, jsou nákladem (na udržování a správu), jež musí nést majetková podstata, která měla také ze zpeněžení tohoto nezajištěného majetku profit. Je-li v konkursu sepsána do soupisu majetkové podstaty bytová jednotka, jež není předmětem zajištění, jsou zálohy na příspěvek do fondu oprav, náklady a služby spojené s užíváním bytu, provozní výdaje, teplou vodu, teplo a vodné a stočné, uplatněné vůči insolvenčnímu správci jako osobě s dispozičním oprávněním, pohledávkami za majetkovou podstatou podle § 168 odst. 2 písm. b/ insolvenčního zákona.

Nejvyšší soud se na základě podaného dovolání musel vypořádat s otázkou, zda po prohlášení konkursu na majetek dlužníka jsou náklady spojené s užíváním bytové jednotky dlužníka vyplývající z užívání tepla, teplé vody, vodného a stočného a ostatní služby pohledávkami za majetkovou podstatou.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 9. 10. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 131/2019) .