Insolvenční řízení; zastavení exekuce; regresní náhrada; pojištění odpovědnosti z provozu vozidla; osvobození od hrazení zbytku závazků, § 416 zák. č. 182/2006 Sb., § 10 zák. č. 168/1999 Sb. ve znění do 31. 12. 2009, § 268 odst. 1 písm. h) zák. č. 99/1963 Sb.

16. 7. 2019


Postižní právo pojistitele vůči pojištěnému ve smyslu ustanovení § 10 odst. 1 zákona č. 168/1999 Sb. (ve znění účinném do 31. 12. 2009) není nárokem na náhradu škody ve smyslu ustanovení § 416 insolvenčního zákona a ohledně takové pohledávky pojistitele se neuplatní výluka z účinků osvobození dlužníka (pojištěného) od placení zbytku dluhů popsaná v § 416 insolvenčního zákona ani tehdy, jestliže pojištěný způsobil osobě, které pojistitel za něj plnil, škodu úmyslně (§ 10 odst. 1 písm. a/ zákona č. 168/1999 Sb., ve znění účinném do 31. 12. 2009).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 7. 6. 2018, sp. zn. 29 Cdo 2846/2016, ECLI:CZ:NS:2018:29.CDO.2846.2016.1)

Anotace
Povinný způsobil dopravní nehodu, při které bylo poškozeno jiné vozidlo. Podrobil se lékařskému vyšetření ke zjištění alkoholu v krvi s pozitivním výsledkem. Z titulu pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, vyplatil oprávněný (pojistitel) poškozenému pojistné plnění ve výši 278 244 Kč za opravu poškozeného vozidla. Povinný byl vyzván k zaplacení dlužné částky, což odmítl.

K návrhu oprávněného byla nařízena exekuce na majetek povinného pro vymožení částky 278 244 Kč s úroky z prodlení a náklady řízení. Povinný požádal o zastavení exekuce s tím, že insolvenční soud mu usnesením přiznal osvobození od placení zbytku dluhů. Exekuční soud zastavil exekuci vedenou na majetek povinného. Jeho rozhodnutí bylo potvrzeno i odvolacím soudem, který uzavřel, že osvobození od placení pohledávek udělené povinnému insolvenčním soudem se vztahuje i na regresní nárok pojistitele vůči povinnému.

Nejvyšší soud se tak na základě podaného dovolání musel ve svém rozhodnutí vypořádat s otázkou výkladu § 416 insolvenčního zákona ve vazbě na postižní právo pojišťovny.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 16. 1. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 81/2019)