Jednání právnických osob; likvidace; zastoupení; plná moc, § 21 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 32 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 68 odst. 5 zák. č. 513/1991 Sb., § 70 odst. 3 zák. č. 513/1991 Sb., § 72 zák. č. 513/1991 Sb.

21. 11. 2016

V občanském soudním řízení jedná za společnost v likvidaci podle § 21 odst. 2 o. s. ř. , § 70 odst. 3 a § 72 obch. zák. likvidátor; to neplatí, nemá-li společnost likvidátora nebo jde-li o řízení, v němž je zastoupení společnosti likvidátorem vyloučeno (§ 32 odst. 2 o. s. ř.).(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 11. 2015, sp. zn. 29 Cdo 4747/2014, ECLI:CZ:NS:2015:29.CDO.4747.2014.1)

Anotace:
Společnost v likvidaci podala dovolání a učinila tak prostřednictvím zástupce, advokáta, který své oprávnění zastupovat společnost v dovolacím řízení opírá o plnou moc udělenou dne 31. července 2014 předsedou představenstva společnosti. Na to navazuje podání ze dne 6. října 2014 uvedené společnosti, zastoupené jiným advokátem, jednajícím na základě plné moci udělené dne 18. srpna 2014 likvidátorem společnosti, kde společnost namítá, že dovolání za ni podala neoprávněná osoba na základě neplatně udělené plné moci. V daném případě, tak bylo nutné posoudit otázku působnosti likvidátora jakožto orgánu společnosti, včetně jeho oprávnění ji zastupovat.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 6. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 1/2017)