Konkurs, zahraniční úpadkové řízení, osvobození od soudních poplatků, § 10 zák. č. 91/2012 Sb., § 138 zák. č. 99/1963 Sb.

27. 2. 2018

Má-li rozhodnutí o zahájení úpadkového řízení v některém z členských států Evropské unie (s výjimkou Dánska) obdobné účinky jako prohlášení konkursu na majetek dlužníka českým soudem, zkoumá soud ve vztahu k takovému účastníku řízení předpoklady pro přiznání osvobození od soudních poplatků (§ 138 o. s. ř.) stejně, jako kdyby šlo o účastníka řízení, na jehož majetek prohlásil konkurs český soud.(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 3. 2017, sp. zn. 23 Cdo 1539/2015, ECLI:CZ:NS:2017:23.CDO.1539.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou významu zahájení insolvenčního řízení na majetek účastníka v jiném členském státě Evropské unie s výjimkou Dánska pro žádost tohoto účastníka o přiznání osvobození od soudních poplatků podle § 138 o. s. ř. Podstatným pro rozhodnutí bylo zjištění povahy účinků rozhodnutí zahraničního soudu o zahájení úpadkového řízení a jejich srovnání s účinky prohlášení konkursu na majetek dlužníka soudem českým.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 12. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 112/2018)