Mezinárodní příslušnost; místní příslušnost; smlouva o prodeji zboží; smluvní pokuta; plnění ze smlouvy, článek 5 odst. 1 písm. b) nařízení Brusel I

24. 1. 2017
Podle čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení Brusel I je v případě žaloby ze smlouvy o prodeji zboží mezinárodně příslušným soud místa, kam podle smlouvy zboží bylo nebo mělo být dodáno, a to i pro spor o zaplacení smluvní pokuty zajišťující splnění povinnosti z daného smluvního vztahu.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 1. 2016, sp. zn. 30 Cdo 1941/2015, část občanskoprávní a obchodní, ECLI:CZ:NS:2016:30.CDO.1941.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém usnesení zabýval otázkou mezinárodní příslušnosti soudu v případě, že je žalobou uplatňován nárok na smluvní pokutu sjednanou v kupní smlouvě. Zodpovězení této otázky záviselo na posouzení, zda je nárok na zaplacení smluvní pokuty, byť se jedná o nárok samostatný, možno hodnotit jako nárok plynoucí ze smlouvy o prodeji zboží podle článku 5 odst. 1 písm. b) nařízení Brusel I, či nikoli.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 19. 10. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 29/2017)