Místní příslušnost soudu; insolvence; insolvenční řízení; insolvenční návrh; právnická osoba; sídlo; obchodní rejstřík; zapsané sídlo; skutečné sídlo, § 85 odst. 3 zák. č. 99/1963 Sb., § 7b odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb. § 137 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb.

11. 6. 2018
Ve věcech, v nichž se místní příslušnost soudu odvozuje (ve smyslu § 85 odst. 3 o. s. ř.) od obecného soudu, v jehož obvodu má sídlo právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku [jak je tomu (ve shodě s § 7b odst. 1 insolvenčního zákona), i v insolvenčním řízení zahájeném insolvenčním návrhem dlužníkova věřitele proti dlužníku, který je právnickou osobou], vychází soud (pro účely posouzení místní příslušnosti) z těch údajů, jež jsou pro rozhodný okamžik zapsány o sídle takové právnické osoby v obchodním rejstříku.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 12. 2016, sen. zn. 29 NSCR 123/2014, ECLI:CZ:NS:2016:29.NSCR.123.2014.1)

Anotace:
Nejvyšší soud v dotčeném usnesení zodpovídá otázku formulovanou dovolatelem, zda se pro účely posouzení místní příslušnosti insolvenčního soudu v případě, kdy insolvenční návrh směřuje proti dlužníkovi, právnické osobě, rozumí sídlem ve smyslu ustanovení § 85 odst. 3 o. s. ř. pouze sídlo zapsané ve veřejném rejstříku (jde-li o právnickou osobu tam zapisovanou), nebo ve smyslu ustanovení § 137 odst. 1 o. z. též sídlo skutečné (dovolá-li se jej oprávněná osoba).

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 17. 1. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 127/2018)