Náhrada škody; insolvenční návrh; přihlášení pohledávky, § 98 odst. 1, 2 zák. č. 182/2006 Sb., § 99 zák. č. 182/2006 Sb., § 420 zák. č. 40/1964 Sb.

21. 11. 2016

Věřitel, který (ač tak mohl učinit) v propadné přihlašovací lhůtě nepřihlásil pohledávku za dlužníkem do insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka, nemá podle § 98 a § 99 insolvenčního zákona právo na náhradu škody nebo jiné újmy (způsobené nedobytností pohledávky) vůči osobě uvedené v § 98 odst. 2 insolvenčního zákona, která ve smyslu ustanovení § 98 odst. 1 insolvenčního zákona porušila povinnost podat insolvenční návrh na majetek dlužníka.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 17. 12. 2015, sp. zn. 29 Cdo 4269/2014, ECLI:CZ:NS:2015:29.CDO.4269.2014.1)

Anotace:
V dovolacím řízení byla řešena otázka, zda věřitel musí v propadné přihlašovací lhůtě přihlásit svou pohledávku za majetkovou podstatou dlužníka, aby se mohl domáhat náhrady škody vůči osobě, která porušila svou povinnost podat včas insolvenční návrh na majetek dlužníka.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 8. 6. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 11/2017)