Náhrada škody; odpovědnost za škodu, § 3079 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., § 2958 zák. č. 89/2012 Sb.

22. 1. 2019

Okolnost, že škůdce, který poškozenému způsobil újmu na zdraví před 1. lednem 2014, byl za toto jednání pravomocně odsouzen v trestním řízení, nezakládá sama o sobě mimořádný důvod zvláštního zřetele hodný, pro který by poškozenému měla být přiznána náhrada nemajetkové újmy podle zákona č. 89/2012 Sb.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2017, sp. zn. 25 Cdo 1965/2016, ECLI:CZ:NS:2017:25.CDO.1965.2016.1)

Anotace:
poškozený napadl rozhodnutí odvolacího soudu dovoláním s tím, že namítá, že odškodnění ztížení společenského uplatnění podle vyhlášky (č. 440/2001 Sb.) neodpovídá zásadám slušnosti ve smyslu § 2958 o. z., a jsou proto dány mimořádné okolnosti pro přiznání náhrady podle úpravy zák. č. 89/2012 Sb. K újmě navíc došlo společensky odsouzeníhodným způsobem, neboť se jednalo o brachiální útok škůdce, který poškozeného zákeřně napadl zezadu v nočních hodinách a dvěma údery pěstí do hlavy mu způsobil zranění. Poškozený spatřuje mimořádné důvody hodné zvláštního zřetele jednak ve způsobu a okolnostech způsobení újmy, tak i v okolnostech zmíněných v § 2 odst. 3 zák. č. 89/2012 Sb. Má za to, že dosavadní úprava náhrady nemajetkové újmy účinná do 1. 1. 2014 byla v rozporu s dobrými mravy, a proto zákonodárce přistoupil k novému pojetí.

Nejvyšší soud se tak v předmětném rozsudku musel vypořádat s otázkou vymezení důvodů zvláštního zřetele hodných ve smyslu přechodného ustanovení § 3079 odst. 2 o. z., které by odůvodňovaly aplikaci zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na případy náhrady nemajetkové újmy na zdraví ze škodných událostí nastalých před 1. 1. 2014.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. 9. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 34/2019)