Náhrada škody; odpovědnost za škodu; odpovědnost ubytovacího zařízení; škoda na věci vnesené, § 2946 zák. č. 89/2012 Sb., § 2948 zák. č. 89/2012 Sb.

23. 3. 2020

Název judikátu:
Škoda na vnesených věcech

Při společném ubytování více osob je základem pro výpočet stonásobku ceny ubytování za jeden den (limit výše náhrady škody na vnesených věcech podle § 2948 odst. 1 o. z.) cena připadající na osobu poškozeného.

Nelze-li dovodit jiný způsob určení ceny na jednotlivé osoby, dělí se denní cena za ubytovací prostor počtem ubytovaných osob.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 5. 2019, sp. zn. 25 Cdo 3580/2018, ECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.3580.2018.1)

Anotace:
Odvolací soud v projednávané věci vycházel ze skutkového stavu zjištěného soudem prvního stupně, že žalobce vnesl do ubytovacího zařízení provozovaného žalovanou jízdní kolo, které uložil na místě k tomu určeném, nic nenasvědčovalo tomu, že by byl v penzionu nějaký další prostor určený k uložení jízdních kol, a doplnil jej o zjištění, že žalobce zaplatil žalované za ubytování celkem 4 000 Kč. Shodně se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že žalovaná odpovídá podle § 2946 o. z. žalobci za vzniklou škodu. Odvolací soud dále vyložil § 2948 odst. 1 o. z., který limituje výši náhrady škody na vnesených věcech stonásobkem ceny ubytování za jeden den, a uzavřel, že jde o cenu za ubytování v pokoji ubytovacího zařízení bez ohledu na počet ubytovaných osob. Zaplatil-li žalobce za ubytování za dobu tří dnů částku 4 000 Kč, cena ubytování za jeden den činí 1 333 Kč a stonásobek 133 300 Kč a žalobcem požadovaná náhrada škody tak tento limit nepřekračuje.

Nejvyšší soud se tak na základě podaného dovolání musel ve svém rozhodnutí vypořádat s otázkou posouzení limitace výše náhrady škody na vnesených věcech stonásobkem ceny ubytování za jeden den podle § 2948 odst. 1 o. z.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 12. 2019, uveřejněno ve sbírce pod č. 20/2020) .