Nájem bytu, výpověď z nájmu bytu, § 2288 odst. 2 písm. a) zák. č. 89/2012 Sb.

22. 11. 2017
Má-li byt, jehož nájem je vypovídán, užívat pronajímatel, je výpovědní důvod podle § 2288 odst. 2 písm. a) o. z. naplněn bez dalšího; jen tehdy, má-li byt užívat pronajímatelův manžel, který hodlá opustit rodinnou domácnost, musí pronajímatel doložit, že byl podán návrh na rozvod manželství nebo manželství bylo již rozvedeno.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 11. 2016, sp. zn. 26 Cdo 1454/2016, ECLI:CZ:NS:2016:26.CDO.1454.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v daném rozsudku zabýval otázkou, za jakých podmínek je možno, aby pronajímatel vypověděl nájem dle § 2288 odst. 2 písm. a) o. z., hodlá-li byt užívat nadále sám, případně za jakých podmínek je možno nájem vypovědět v případě, že byt bude nadále užívat pronajímatelův manžel.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. 9. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 61/2018)