Náležitosti směnky; blankosměnka; neplatnost směnky; označení směnky, § 75 bod 1 zák. č. 191/1950 Sb.

31. 1. 2017
Označení "blankosměnka" (místo označení "směnka") v textu směnečné listiny nemá za následek neplatnost směnky.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 24. 2. 2016, sp. zn. 29 Cdo 4535/2014, ECLI:CZ:NS:2016:29.CDO.4535.2014.1)

Anotace:
Nejvyšší soud v daném rozsudku řešil otázku formálních náležitostí směnky, jako dokonalého cenného papíru. Zabýval se okolnostmi, za kterých je splněna jedna ze zákonem požadovaných náležitostí, tj. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a zda tedy část označení „blanko“ lze vykládat jinak, než že jde o informační doložku, mající za cíl informovat účastníky směnečného vztahu o tom, že listina se stane směnkou po jejím doplnění.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 19. 10. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 61/2017)