Naturální restituce; výrok soudu; návrh účastníka; přisouzení jiné věci, § 153 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 155 odst. 1 zák č. 99/1963 Sb., § 442 odst. 2 zák. č. 40/1964 Sb.

31. 1. 2017
Upravil-li soud ve výroku rozsudku žalobní požadavek na uvedení věci do předešlého stavu tak, že stanovený rozsah prací nepostačuje k obnovení předchozího stavu, rozhodl v rozporu s § 153 o. s. ř. o jiném plnění.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 2. 2016, sp. zn. 25 Cdo 1954/2015, ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.1954.2015.1)

Anotace:
Rozsudek Nejvyššího soudu se zabývá procesní otázkou, zda formulace výroku soudu kvalitativně a kvantitativně vyjadřuje nárok požadovaný účastníkem, či nikoli. V projednávané věci se účastník domáhal naturální restituce, která byla shledána možnou
a účelnou, odvolací soud však nevzal v potaz stav věci před jejím poškozením a formuloval výrok svého rozhodnutí tak, že měla být věc uvedena do stavu, aby byla zachována její minimální funkčnost, dle specifikace vodoprávního úřadu. Podstatným zjištěním pro řešení uvedené otázky bylo, zda byly splněny podmínky pro přisouzení jiného, než účastníkem požadovaného plnění.


(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 19. 10. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 54/2017)