Návrh na zahájení rozhodčího řízení; stálý rozhodčí soud; řád stálého rozhodčího soudu, § 13 odst. 2 zák. č. 216/1994 Sb., § 15 odst. 1 zák. č. 216/1994 Sb.

5. 2. 2019

Podáním návrhu na zahájení rozhodčího řízení u stálého rozhodčího soudu se žalobce podřizuje pravidlům vydaným tímto stálým rozhodčím soudem, podle nichž se zaplacený poplatek nevrací.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 2. 2018, sp. zn. 23 Cdo 4461/2017, ECLI:CZ:NS:2018:23.CDO.4461.2017.1)

Anotace:
Žalobkyně, dovolatelka, podala k rozhodčímu soudu žalobu o zaplacení částky 8 097 870,18 Kč s příslušenstvím a uhradila mu poplatek za rozhodčí řízení ve výši 323 915 Kč. Žalovaný, rozhodčí soud, vydal usnesení, kterým rozhodl o tom, že jeho pravomoc rozhodnout věc není dána, a řízení zastavil podle § 25 odst. 2 Řádu Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (dále jen „Řád“); dále rozhodl o tom, že poplatek za rozhodčí řízení se v souladu s § 48 odst. 9 Řádu nevrací. Žalovaný v rozhodčím řízení konstatoval vady rozhodčí doložky s ohledem na její spotřebitelskou povahu a současně vyzval strany k doručení platné rozhodčí smlouvy. Žalobkyně žádnou další rozhodčí smlouvu s protistranou neuzavřela. Žalobkyně vyzvala žalovaného k vrácení uhrazeného poplatku.

Nejvyšší soud se tak v předmětném rozsudku musel vypořádat s otázkou, zda na strany rozhodčího řízení dopadá rozhodčí řád vydaný stálým rozhodčím soudem podle § 13 odst. 2 zákona o rozhodčím řízení i v případě, že není dána pravomoc rozhodčího soudu spor projednat a rozhodnout.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 10. 10. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 43/2019)