Nezákonné rozhodnutí; odpovědnost státu za škodu; bezdůvodné obohacení; stát jako poslední dlužník; nemajetnost, § 7 odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb., § 8 odst. 1 zák. č. 82/1998 Sb.

19. 2. 2019

Mezi nezákonným rozhodnutím a škodou spočívající v přiznaných nákladech řízení vedeného za účelem vymožení bezdůvodného obohacení získaného plněním na základě tohoto nezákonného rozhodnutí je vztah příčiny a následku, jestliže nebylo z okolností předem zřejmé, že dlužník poškozeného je nemajetný a že vedení dalších řízení vůči němu by tak bylo neúčelné.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 2. 2018, sp. zn. 30 Cdo 1840/2017, ECLI:CZ:NS:2018:30.CDO.1840.2017.1)

Anotace
Odvolací soud v řízení konstatoval, že na základě nezákonné rozhodnutí, žalobkyni vznikla škoda spočívající v povinnosti vyplatit protistraně 8 809 428,52 Kč. Tato částka žalobkyni nebyla vrácena ani po zrušení nezákonného rozhodnutí a žalobkyně se jejího vrácení nedomohla ani soudní cestou, neboť se protistrana stala nemajetnou. Stát jako poslední dlužník je tudíž povinen žalobkyni tuto škodu nahradit. Námitku promlčení vznesenou žalovanou shledal odvolací soud jako nedůvodnou. Zaplacení částky 483 000 Kč představující náklady vynaložené v řízení o vydání bezdůvodného obohacení v navazujícím exekučním řízení ovšem žalobkyně požaduje nedůvodně. Tyto náklady nejsou v příčinné souvislosti s nezákonným rozhodnutím, když podmínkou pro splnění povinnosti státu jako posledního dlužníka není bezpodmínečné uplatnění nároku proti třetí osobě formou žaloby, nýbrž prokázání nemajetnosti této třetí osoby.

Nejvyšší soud se tak ve svém usnesení musel na základě žalobkyní podaného dovolání zabývat otázkou existence příčinné souvislosti mezi nezákonným rozhodnutím a škodou spočívající v nákladech řízení vedeného za účelem vymožení bezdůvodného obohacení získaného plněním na základě nezákonného rozhodnutí.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 10. 10. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 51/2019) )