Ochrana osobnosti; ochrana podobizny; rozšiřování podobizny; zpravodajská licence; sociální síť; Facebook, § 81 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 82 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 85 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., § 89 zák. č. 89/2012 Sb., § 90 zák. č. 89/2012 Sb.

6. 8. 2020

U profilové fotografie uživatele sociální sítě Facebook nelze při použití mimo tuto sociální síť bez dalšího dovodit konkludentní souhlas tohoto uživatele s jejím dalším uveřejněním ani naplnění předpokladů zákonné zpravodajské licence; vždy je třeba zabývat se hlediskem přiměřenosti se zřetelem ke konkrétním okolnostem uveřejnění a chránit nejen svobodu projevu informačních médií a právo veřejnosti na informace, ale též oprávněné zájmy zobrazené osoby.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2019, sp. zn. 25 Cdo 1778/2019, ECLI:CZ:NS:2019:25.CDO.1778.2019.1)

Anotace
Žalovaná provozuje internetový server, na kterém byla zveřejněna série článků zabývající se kauzou úmrtí kamarádky žalobkyně, a ve dvou článcích byla zveřejněna fotografie žalobkyně z období pokročilého stádia těhotenství, kterou žalovaná získala z facebookového profilu žalobkyně. Soud prvního stupně uzavřel, že fotografie získaná z nezabezpečeného účtu žalobkyně byla v podstatě veřejná a žalobkyně svolila k jejímu šíření, tedy nedošlo k porušení práva žalobkyně k její podobizně. Dále uvedl, že se žalobkyně se zemřelou kamarádkou stýkala, byla svědkem její smrti a měla vztah s mužem, o němž pojednával druhý článek, použití fotky bylo tedy přiměřené k jejich obsahu a žalobkyní tvrzený zásah do jejích osobnostních práv nelze z hlediska zákona posoudit jako objektivně způsobilý přivodit jí újmu na chráněných právech. Žalovaná zveřejnila články ve veřejném zájmu na základě zpravodajské licence.

Odvolací soud rozsudek obvodního soudu potvrdil. Konstatoval, že se ztotožňuje se skutkovým závěrem obvodního soudu, že žalobkyně předmětnou fotografii zpřístupnila na svém facebookovém účtu jako profilovou a považuje za výstižný závěr, že použití fotografie u obou článků nebylo excesivní a naplňovalo veřejný zájem o informace. Odvolací soud shrnul obsah dalších článků z webu žalované ohledně okolností vyšetřování úmrtí a uzavřel, že tyto informace byly předmětem oprávněného zájmu, a to i v době uveřejnění článků.

Rozhodnutí odvolacího soudu bylo napadeno dovoláním, na základě kterého se Nejvyšší soud musel vypořádat s dovolatelem formulovanými otázkami ochrany podobizny osoby a jejího rozšiřování bez souhlasu zobrazené osoby, užití profilové fotografie ze sociální sítě Facebook a přiměřenosti zásahu do soukromí osoby na základě zpravodajské licence.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 22. 7. 2020, publikováno ve sbírce pod č. 74/2020).