Ochranná známka; obchodní firma; nekalá soutěž; dobré mravy, § 2 zák. č. 441/2003 Sb., § 8 odst. 1 a 2 zák. č. 441/2003 Sb., § 10 odst. 1 písm. a) zák. č. 441/2003 Sb., § 10 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., § 12 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., § 423 zák. č. 89/2012 Sb., § 424 zák. č. 89/2012 Sb.

10. 1. 2018
Užívá-li vlastník svoji ochrannou známku tak, že naplní definiční znaky nekalé soutěže, pak je třeba proti takovému užívání ochránit toho, kdo je takovým jednáním zasažen, a to způsoby uvedenými v § 2988, větě první, o. z., tedy i uložením povinnosti zdržet se užívání zapsané ochranné známky.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 8. 3. 2017, sp. zn. 31 Cdo 3375/2015, ECLI:CZ:NS:2017:31.CDO.3375.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se v tomto rozhodnutí zabýval otázkou, plynoucí z kolize dvou práv, tedy práva k obchodní firmě a práva plynoucího ze zapsané ochranné známky. Předmětná kolize byla posuzována v souvislosti s § 10 odst. 1 písm. a) ZOZ a nekalým soutěžním jednáním.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 18. 10. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 78/2018)