Oddlužení; splátkový kalendář; mimořádná splátka; seznam majetku dlužníka, § 412 odst. 1 písm. b) IZ

7. 2. 2017
Skutečnost, že dlužník, který porušil povinnost uvést v seznamu majetku svůj osobní automobil, potřebuje osobní automobil na cesty k lékaři, jej za trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře nezbavuje povinnosti vydat osobní automobil insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek použít k mimořádné splátce nad rámec splátkového kalendáře (§ 412 odst. 1 písm. b/ insolvenčního zákona).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 2. 2016, sen. zn. 29 NSCR 33/2016, ECLI:CZ:NS:2016:29.NSCR.33.2016.1)

Anotace:
V dotčeném usnesení se Nejvyšší soud zaobíral otázkou, jak přistoupit k tomu, když po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře vyjde najevo, že se mylně dlužník domníval, že nebyl povinen uvést do seznamu majetku (v daném případě) určitou movitou věc pro její – dlužníkem tvrzenou – subjektivní nepostradatelnost, ač měl dlužník oznamovací povinnost ve smyslu ustanovení § 412 odst. 1 písm. b) IZ.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 19. 10. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 39/2017)