Odměna advokáta; ustanovený zástupce; náhrada odměny advokáta; odnětí osvobození od soudních poplatků; zrušení usnesení o ustanovení zástupce, § 140 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., § 138 zák. č. 99/1963 Sb., § 30 zák. č. 99/1963 Sb.

3. 5. 2017

Stát podle § 140 odst. 2 o. s. ř. hradí ustanovenému advokátovi hotové výdaje a odměnu za vykonané úkony právní služby zásadně po celou dobu, po niž byl ustanoven zástupcem účastníka. Nelze přiznat zpětnou účinnost rozhodnutí o zrušení usnesení o ustanovení zástupce (§ 30 o. s. ř.), a to ani v případě, že zastoupenému účastníkovi bylo zpětně odejmuto přiznané osvobození od soudních poplatků (§ 138 o. s. ř.).


(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2016, sp. zn. 25 Cdo 4066/2015, část občanskoprávní a obchodní ECLI:CZ:NS:2016:25.CDO.4066.2015.1)
Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí zabýval otázkou, zda má stát povinnost uspokojit nárok soudem ustanoveného advokáta na jeho odměnu v případě, že došlo ke zrušení usnesení o ustanovení zástupce a současně bylo účastníku řízení zpětně odňato přiznané osvobození od soudních poplatků.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 11. 1. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 109/2017)