Odpovědnost advokáta za škodu; procesní postup; porušení právní povinnosti, § 24 odst. 1 zák. č. 85/1996 Sb.

9. 7. 2018
Advokát neodpovídá za škodu, jestliže na pokyn klienta, poučeného o možných důsledcích, zvolí z možných procesních strategií (kdy všechny nesou určitá rizika) tu, jež v důsledku okolností, které advokát nemohl předem znát ani ovlivnit, nevedla k úspěchu v soudním sporu.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 9. 2017, sp. zn. 25 Cdo 1734/2016, ECLI:CZ:NS:2017:25.CDO.1734.2016.1)

Anotace:
Ve sledovaném rozhodnutí se Nejvyšší soud zabýval posouzením otázky odpovědnosti advokáta za škodu, konkrétně, zda lze dle pokynu klienta provedenou volbu (z více možných, jež všechny skýtaly jistá rizika neúspěchu) procesního postupu ve věci považovat za porušení právní povinnosti ze strany advokáta, a lze tak dovozovat jeho odpovědnost za škodu jeho klientu neúspěchem ve sporu vzniklou.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 16. 5. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 15/2019)