Odpovědnost státu za škodu; nezákonné rozhodnutí; běh promlčecí doby; objektivní promlčecí lhůta; okamžik vzniku škody, čl. 36 odst. 3 předpisu č. 2/1993 Sb., § 22 odst. 2 zák. č. 58/1969 Sb., § 32 odst. 2 zák. č. 82/1998 Sb., § 3 odst. 1 zák. č. 40/1964 Sb., § 36 zák. č. 82/1998 Sb.

19. 3. 2018
Vznikla-li škoda až po doručení nezákonného rozhodnutí ve smyslu § 22 zák. č. 58/1969 Sb., začíná běžet promlčecí doba až od okamžiku vzniku škody.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 4. 2017, sp. zn. 31 Cdo 4835/2014, ECLI:CZ:NS:2017:31.CDO.4835.2014.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém usnesení zabýval otázkou počátku běhu objektivní promlčecí lhůty ve vztahu k okamžiku vzniku škody, neboť tuto otázku, dovolacím soudem již řešenou, bylo na místě posoudit jinak, než jak byla v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu dosud posuzována.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 12. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 99/2018)