Odstoupení od smlouvy; insolvenční řízení; insolvenční správce; konkurs, § 48 odst. 1 obč. zák. § 517 odst. 1 obč. zák., § 344 obch. zák., § 345 odst. 1 obch. zák., § 346 odst. 1 obch. zák., § 253 IZ

13. 2. 2017
Úprava § 253 insolvenčního zákona řeší otázku porušování povinnosti splnit smlouvu (jen) přede dnem a ke dni prohlášení konkursu. I po prohlášení konkursu na majetek dlužníka nemůže insolvenční správce dlužníka odstoupit od smlouvy pro prodlení druhé smluvní strany z doby před prohlášením konkursu jinak, než v režimu § 253 insolvenčního zákona.

Úprava § 253 insolvenčního zákona však neřeší otázku, zda a za jakých předpokladů může insolvenční správce odstoupit od smlouvy o vzájemném plnění v důsledku toho, že druhá smluvní strana je v prodlení s plněním povinností podle smlouvy po prohlášení konkursu na majetek dlužníka. V těchto případech se posuzuje důvodnost odstoupení podle hmotného práva, jímž se smlouva řídí.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 2. 2016, sp. zn. 29 ICdo 70/2014, ECLI:CZ:NS:2016:29.ICDO.70.2014.1)

Anotace:
Rozsudek Nejvyššího soudu se zabývá výkladem ustanovení § 253 IZ s ohledem na osobu oprávněnou uplatnit právo na odstoupení od smlouvy (insolvenčního správce), dobu, kdy došlo ze strany povinného k prodlení s plněním smlouvy (před, či po prohlášení konkursu) a důvodnost uplatnění tohoto práva.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 19. 10. 2016, publikováno ve sbírce pod č. 40/2017)