Odstupné, srážky ze mzdy, § 278 zák. č. 99/1963 Sb., ve znění do 30. 6. 2012, § 299 odst. 1 písm. g) zák. č. 99/1963 Sb., ve znění do 30. 6. 2012, § 145 zák. č. 262/2006 Sb., ve znění do 30. 6. 2012, § 302 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb., ve znění do 30. 6. 2012

22. 11. 2017
Základní částka, která nesmí být při provádění výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy povinnému sražena z měsíční mzdy (§ 278 o. s. ř.), se od odstupného poskytnutého zaměstnanci při skončení pracovního poměru odečte tolikrát, kolik násobků průměrného výdělku odstupné poskytnuté zaměstnanci představuje.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 12. 2016, sp. zn. 21 Cdo 853/2016, ECLI:CZ:NS:2016:21.CDO.853.2016.1)

V daném rozsudku se Nejvyšší soud v Brně zabýval otázkou procesního práva, a to jakým způsobem má být proveden výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, v případě, že jsou povinnému prováděny srážky z odstupného, které mu náleží při skončení pracovního poměru.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 15. 9. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 36/2018)