Osvobození od soudních poplatků; osobní osvobození;, insolvenční správce; likvidátor, § 11 odst. 2 písm. n) zák. č. 549/1991 Sb., § 11 odst. 2 písm. o) zák. č. 549/1991 Sb., § 229 odst. 1 písm. f) zák. č. 99/1963 Sb., § 229 odst. 1 písm. f) zák. č. 99/1963 Sb., § 2 odst. 5 zák. č. 549/1991 Sb., § 4 odst. 1 písm. b) zák. č. 549/1991 Sb., § 9 odst. 1 zák. č. 549/1991 Sb., § 191 zák. č. 89/2012 Sb.

6. 3. 2018
Insolvenční správce je dle § 11 odst. 2 písm. n) a o) zákona o soudních poplatcích osvobozen od soudních poplatků toliko v insolvenčním řízení a v řízení o nárocích, které se týkají majetku patřícího do majetkové podstaty nebo které mají být uspokojeny z tohoto majetku; na jiná řízení se osvobození od soudních poplatků podle § 11 odst. 2 písm. n) a o) zákona o soudních poplatcích nevztahuje.
Osoba, kterou soud podle § 191 odst. 4 o. z. jmenoval likvidátorem právnické osoby, byť byla jmenována ze seznamu insolvenčních správců, nepůsobí ve funkci insolvenčního správce, ale likvidátora, a ani osobní osvobození od soudních poplatků se na ni tudíž nevztahuje.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 3. 2017, sp. zn. 29 Cdo 6030/2016, ECLI:CZ:NS:2017:29.CDO.6030.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém usnesení zabýval otázkou výkladu § 11 odst. 2 písm. n) a o) zákona o soudních poplatcích, a zda se osobní osvobození od soudních poplatků osoby zapsané v seznamu insolvenčních správců uplatní i tehdy, vystupuje-li tento insolvenční správce v pozici likvidátora právnické osoby jmenovaného podle § 191 o. z.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 12. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 114/2018)