Osvobození od soudního poplatku; lhůta, § 9 zák. č. 549/1991 Sb. ve znění od 30. 9. 2017, § 138 zák. č. 99/1963 Sb. ve znění od 30. 9. 2017

31. 12. 2019

Žádost o osvobození od soudních poplatků lze s účinky zabraňujícími zastavení řízení pro nezaplacení poplatku dle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., ve znění od 30. 9. 2017, podat nejpozději v poslední den lhůty určené soudem pro jeho zaplacení.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 4. 2019, sp. zn. 30 Cdo 825/2019, ECLI:CZ:NS:2019:30.CDO.825.2019.1)

Anotace
Žalobkyně se u soudu domáhala uložení povinnosti žalované zaplatit jí zadostiučinění za vzniklou újmu a dále zaslat žalobkyni omluvu určitého znění. Jelikož nebyl spolu s podáním žaloby uhrazen soudní poplatek, byla žalobkyně vyzvána k jeho zaplacení, přičemž jí byla stanovena lhůta k zaplacení v trvání 15 dnů s tím, že byla poučena o důsledcích jejího nesplnění, stejně tak o možnosti podat žádost o osvobození od soudních poplatků. Rozhodnutí bylo žalobkyni doručeno 3. 7. 2018, lhůta marně uplynula 18. 7. 2018. Řízení proto bylo dle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve znění od 30. 9. 2017 zastaveno pro nesplnění poplatkové povinnosti.

Odvolací soud rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil a konstatoval, že povinnost zaplatit soudní poplatek vzniká již podáním žaloby, přičemž pokud tak žalobce sám neučiní, je k tomu následně vyzván soudem a je mu stanovena lhůta. Po marném uplynutí lhůty bude řízení zastaveno a k pozdějšímu uhrazení poplatku se nepřihlíží. Dále soud druhé stupně reagoval na odvolací argumentaci žalobkyně a zejména uvedl, že lhůta k uhrazení soudního poplatku uběhla marně, žalobkyně v jejím průběhu neučinila žádný úkon, např. směřující ke korekci výše stanoveného poplatku či k podání žádosti o osvobození od soudního poplatku. Jako irelevantní byla shledána námitka žalobkyně, že nebyla na jisto dána výše poplatku, kdy měla žalobkyně za to, že poplatek by měl být vyšší, neboť žalobkyně neuhradila ničeho, ani soudem stanovenou nižší částku poplatku.

Nejvyšší soud se tak ve svém rozhodnutí musel na základě podaného dovolání zabývat řešením otázky, v jaké lhůtě je možno právně relevantně požádat o osvobození od soudních poplatků v kontextu povinnosti zaplatit soudní poplatek.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 11. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 1/2020) .