Plnění z pojistné smlouvy; pojistné plnění; aktivní legitimace; náhrada škody; pojištění odpovědnosti, § 43 zák. č. 37/2004 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 44 zák. č. 37/2004 Sb. ve znění do 31. 12. 2013

22. 8. 2019

Pojištěný z odpovědnosti za škodu je oprávněn domáhat se v soudním řízení po pojistiteli toho, aby za něj uhradil škodu přímo poškozenému.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2018, sp. zn. 23 Cdo 5969/2017, ECLI:CZ:NS:2018:23.CDO.5969.2017.1)

Anotace:
Soud prvního stupně rozhodoval o uplatněném nároku žalobkyně, jako pojistníka, dovozovaného z pojistné smlouvy uzavřené žalobkyní s žalovanou, a to na zaplacení pojistného plnění, které má žalovaná za žalobkyni uhradit poškozenému, kdy podanou žalobu zamítl a rozhodl, o náhradě nákladů řízení. Své rozhodnutí podpořil odkazem na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. dubna 2008, sp. zn. 30 Cdo 1354/2006. Odvolací soud s poukazem na uvedený rozsudek soudu dovolacího se plně ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že nelze zavázat žalovanou k plnění ve prospěch osoby, která není účastníkem řízení, kdy takové rozhodnutí by nebylo ani vykonatelné.

Dovolatelka namítala, že by Nejvyšší soud měl rozhodnout jinak, než jak v dosavadní praxi rozhodoval, otázku aktivní legitimace ve sporu o pojistné plnění proti pojistiteli, resp. nároku pojištěného, aby pojistitel za pojištěného uhradil vzniklou škodu přímo poškozenému. Nejvyšší soud shledal dovolání žalobkyně přípustné, neboť dovolatelkou formulovaná otázka byla odvolacím soudem rozhodnuta v rozporu s rozsudkem velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 18. října 2017, sp. zn. 31 Cdo 1704/2016.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. 6. 2019, publikováno ve sbírce pod č. 114/2019)