(Bez anotace) Podnájem bytu, Výpověď z nájmu bytu, § 719 odst. 1 obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013, § 711 odst. 2 písm. b) obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013, § 689 odst. 2 obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013, § 2274 o. z., § 2272 odst. 2 o. z., § 2275 o. z., § 2288 odst. 1 písm. a) o. z., § 2276 o. z., § 243e odst. 1 o. s. ř. ve znění do 29. 09. 2017

14. 6. 2019


Pronajímatel si může vyhradit, že nájemce potřebuje k uzavření podnájemní smlouvy jeho písemný souhlas (§ 2272 odst. 2 o. z.) i při sjednání podnájmu jen části bytu, v němž nájemce bydlí (§ 2274 o. z.).

O hrubé porušení povinností nájemce podle ustanovení § 2288 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 2276 o. z. jde i v případě, přenechá-li byt (jeho část) do užívání bezúplatně jinému.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2018, sp. zn. 26 Cdo 4157/2017)