Podnik; náhrada škody; obvyklá cena; promlčení, § 457 zák. č. 40/1964 Sb., § 458 zák. č. 40/1964 Sb., § 5 zák. č. 513/1991 Sb., § 294 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb., § 397 zák. č 513/1991 Sb., § 398 zák. č. 513/1991 Sb., § 476 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., § 482 zák. č. 513/1991 Sb., § 483 zák. č. 513/1991 Sb., § 153 odst. 2 zák. č. 99/1963 Sb.

16. 1. 2019

Jestliže se prodávající, jemuž byl podle § 457 obč. zák. vrácen podnik jako plnění z neplatné smlouvy o prodeji podniku, domáhá peněžité náhrady za rozdíl mezi hodnotou podniku při jeho odevzdání kupujícímu a jeho hodnotou při vrácení, nemůže jít o nárok podle § 457 obč. zák., nýbrž toliko o náhradu škody.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 11. 2017, sp. zn. 32 Cdo 5095/2015, ECLI:CZ:NS:2017:32.CDO.5095.2015.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí musel vypořádat s otázkou povahy nároku uplatněného žalobcem na náhradu rozdílu v hodnotě (obvyklé ceně) znehodnoceného podniku, jež mu byl vrácen jako plnění z neplatně uzavřené smlouvy a v návaznosti na to i otázkou jeho promlčení.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 6. 2018, publikováno ve sbírce pod č. 19/2019)