Pohledávka za majetkovou podstatou; pojistné na sociální zabezpečení; příspěvek na státní politiku zaměstnanosti; insolvenční řízení; úpadek dlužníka, § 168 odst. 2 písm. e) zák. č 182/2006 Sb., § 203a zák. č. 182/2006 Sb., § 3 odst. 4 zák. č. 589/1992 Sb., § 6 odst. 2 zák. č. 589/1992 Sb., § 13 zák. č. 589/1992 Sb., § 14 odst. 1, 3 zák. č. 589/1992 Sb., § 14 odst. 3 zák. č. 589/1992 Sb., § 14a odst. 1, 3 zák. č. 589/1992 Sb., § 14a odst. 3 zák. č. 589/1992 Sb.

14. 4. 2020

Dlužné pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti u osoby samostatně výdělečně činné za dobu předcházející dni, kdy byl zjištěn úpadek dlužníka, nejsou pohledávkami za majetkovou podstatou ve smyslu § 168 odst. 2 insolvenčního zákona.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 7. 2019, sen. zn. 29 ICdo 21/2017, ECLI:CZ:NS:2019:29.ICDO.21.2017.1)

Anotace
Odvolací ve svém rozhodnutí uzavřel, že pohledávka žalobce představující doplatek dlužníka na pojistném na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za rok 2013 ve výši 42 078 Kč je pohledávkou za majetkovou podstatou dlužníka s tím, že pohledávka žalobce z titulu dlužného pojistného za rok 2013 „vznikla až platebním výměrem žalobce z 29. 5. 2014, neboť okresní správa sociálního zabezpečení vydává svá rozhodnutí o výši a splatnosti dlužného pojistného vůči OSVČ až poté, kdy uplyne příslušné pojistné období, kterým je předchozí kalendářní rok, jestliže osoba povinná pojistné platit splnila svou zákonnou povinnost podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2013, což musí učinit do 30. dubna následujícího roku, tj. do 30. 4. 2014“. Z uvedeného je zřejmé, že pohledávka nemohla vzniknout před rozhodnutím o úpadku, který byl zjištěn 21. 10. 2013. Podle odvolacího soudu není rozhodné, že žalobce přihlásil do insolvenčního řízení také pohledávku z titulu dlužných záloh na pojistném za část roku 2013. Jestliže dlužné pojistné za celý rok 2013, které dlužník nezaplatil, se stalo splatným po rozhodnutí o úpadku, vznikl žalobci vydáním příslušného platebního výměru nárok na zaplacení dlužného pojistného za celý rok 2013 a v tomto okamžiku zanikl jeho nárok na zálohy za toto pojistné období.

Nejvyšší soud se ve svém rozhodnutí musel vypořádat s dovolatelem formulovanou otázkou, zda pro posouzení, že pohledávka státu na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti je pohledávkou, kterou je nutno přihlásit přihláškou pohledávky do insolvenčního řízení nebo pohledávkou za majetkovou podstatou dle § 168 odst. 2 písm. e) insolvenčního zákona, je rozhodující, zda jde o pojistné za období předcházející zjištění úpadku dlužníka nebo za období po zjištění úpadku, nebo je rozhodující okamžik splatnosti doplatku pojistného.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 12. 2. 2020, uveřejněno ve sbírce pod č. 38/2020) .