Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla; zánik pojištění; náležitosti výzvy k úhradě pojistného; informační povinnost pojistitele; vlastník vozidla, § 12 odst. 1 písm. e) zák. č. 168/1999 Sb.

27. 2. 2018

Jestliže pojistitel upomenul pojistníka o úhradu dlužného pojistného z titulu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zaniká pojištění marným uplynutím lhůty uvedené v upomínce bez zřetele k tomu, zda pojistitel splnil povinnost informovat o upomínce vlastníka vozidla coby osobu odlišnou od pojistníka; případné právo vlastníka vozidla na náhradu škody způsobené porušením informační povinnosti tím není dotčeno.(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 5. 4. 2017, sp. zn. 23 Cdo 3842/2016, ECLI:CZ:NS:2017:23.CDO.3842.2016.1)

Anotace:
Nejvyšší soud se ve svém rozsudku zabýval výkladem § 12 odst. 1 písm. e) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění platném od 1. 1. 2010 v návaznosti na dovolatelem vymezenou otázku, zda nesplnění informační povinnosti pojistitelem ve vztahu k vlastníku vozidla, jako osoby odlišné od pojistníka, o upomínce k zaplacení pojistného doručené pojistníkovi, má vliv na platnost zániku pojištění odpovědnosti, či nikoli.

(Rozhodnutí bylo schváleno k uveřejnění ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek na poradě občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu dne 13. 12. 2017, publikováno ve sbírce pod č. 102/2018)